User talk:Mafaioz

From S23Wiki
Jump to: navigation, search

MattisManzel 08:43, 3 Oct 2005 (CEST): Hi mafaioz. Velkomma paa s23-wiki. Jeg ogsaa forstaar litt Norsk foroevrigt. Men det var ganske langt siden ;)